Shelesh Shrestha

Annapurna Paragliding

Pilot Captain